Impressie en Gebruiksvoorwaarden


ABUS Kraansystemen B.V.
Merianweg 1-3
3401 MR IJsselstein 

Postbus 210
3400 AE IJsselstein 

 

Contact:

Telefoon:

+31 30 6868 360

Telefax:

+31 30 6888 900

Internet:

http://www.abus-kraansystemen.nl

E-Mail: 

info@abus-kraansystemen.nl

Kamer van Koophandel: Utrecht 30104836
BTW Nummer: NL8006.14.434.B01

Gebruikersvoorwaarden ABUS Kraansystemen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ABUS Kraansystemen door de bezoeker. Door gebruik te maken van de website, stemt de gebruiker in met onderstaande voorwaarden. De voorwaarden beschrijven hoe ABUS Kraansystemen omgaat met de volgende punten:

1. Cookies 

2. Informatie delen met derden
    2.1. Google Analytics
    2.2. Social Media
    2.3. Andere derden
3. Persoonsgegevens
4. Intellectuele eigendomsrechten
5. Aansprakelijkheid
6. Vragen

Laatste update: 3 februari 2017

1. Cookies
ABUS Kraansystemen maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op de harde schijf van uw computer of apparaat worden geplaatst. Door het opslaan van cookies kan uw identiteit worden vastgesteld aan de hand van uw IP-adres en wordt uw bezoek makkelijker gemaakt, doordat u bijvoorbeeld niet nogmaals een taalkeuze hoeft te maken. ABUS Kraansystemen gebruikt de cookies ook om de te onderzoeken hoe doeltreffend de website en de reclameactiviteiten op de website zijn.

Voordat er cookies worden geplaatst, vragen wij uw toestemming. U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat u mogelijk niet alle functionaliteiten van de website van ABUS Kraansystemen kunt gebruiken.

Cookies worden gedurende verschillende periodes bewaard. Dit variërt van cookies die direct na sluiting van de website verdwijnen (zogenaamde “sessie cookies”) als cookies die gedurende twee jaar worden bewaard (zoals “Google Analytics cookies”, zie hierna).

2. Informatie delen met derden
Voor bepaalde functionaliteiten en diensten maakt ABUS Kraansystemen gebruik van derden. Derde partijen worden zorgvuldig geselecteerd.

2.1. Google Analytics
ABUS Kraansystemen maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), waarop volgens Google de navolgende voorwaarden van toepassing zijn. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Op deze manier wordt geanalyseerd hoe u de website van ABUS Kraansystemen gebruikt. De cookie verzamelt informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie om rapporten op de stellen voor ABUS Kraansystemen en andere diensten die betrekking hebben op de website en internetgebruik aan ABUS Kraansystemen aan te bieden. Google verschaft de informatie alleen aan derden voor zover zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegeven waarover zij beschikken.

2.2. Social media
ABUS Kraansystemen maakt op haar website gebruik van de mogelijkheid om inhoud op social-media (zoals Facebook en LinkedIn) te delen. Slechts na het klikken op de link, zal het betreffende social media-kanaal gegevens verzamelen. Vanaf dat moment zijn de gebruiksvoorwaarden van het social media-kanaal van toepassing.

2.3. Andere derden
Voor zover noodzakelijk, deelt ABUS Kraansystemen informatie ook aan andere derden. Dit kunnen zowel toezichthouders zijn als handhavingsinstanties, maar ook andere instanties indien dit nodig is met het oog op de voorkoming en opsporing van fraude en andere strafbare feiten. Ook met het oog op het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging kan informatie aan derden worden verstrekt.

3. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld op de website indien dat nodig is voor het gebruik van de website. Dit betreft bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevallen waarin (i) ABUS Kraansystemen reageert op uw vragen, (ii) er directe marketing plaatsvindt, (iii) goederen of diensten aan u worden geleverd, (iv) technische ondersteuning aan u wordt geleverd bij het gebruik van de website en (v) dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichtingen die voor ABUS Kraansystemen gelden. Het verzamelen, gebruik en behandelen gebeurt enkel als daar gerechtvaardigde belangen voor zijn. De gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wettelijke rechten en vrijheden behandeld.

ABUS Kraansystemen vraag u uitdrukkelijk om uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en behandelen van de gegevens. Uw gegevens worden onder andere verzameld door middel van contactformulieren, als u daarin uw persoonsgegevens invult. Deze gegevens mag ABUS Kraansystemen vervolgens gebruiken voor marketing, zoals bijvoorbeeld reclamefolders of nieuwsbrieven. U kunt altijd aangeven dit niet te willen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor specifieke doeleinden, welk doel kenbaar wordt gemaakt op het moment dat u de gegevens invult. Verder mag ABUS Kraansystemen informatie verzamelen en gebruiken als zij daar wettelijke gronden voor heeft.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. ABUS Kraansystemen zal de persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of op enige andere wijze ter verhandeling aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker of op enige andere wijze zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel. Indien u de gegevens niet verstrekt, bestaat er de kans dat ABUS Kraansystemen de opgevraagde informatie niet juist of volledig kan verstrekken. Uw bezoek aan de website zal niet worden beïnvloed door het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens.

Indien toegestaan door de wet, mag ABUS Kraansystemen informatie die aan haar is verstrekt, bundelen met andere informatie die zij over de bezoeker bezit.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is voor het specifieke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wetgeving vereist dat gegevens voor een langere periode worden bewaard, wordt deze periode aangehouden.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, teksten, informatie etc. van deze website, rusten bij ABUS Kraansystemen dan wel licentiegevers.

De informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het gebruiken, vermenigvuldigen en openbaar maken van de inhoud van deze website is slechts toegestaan voor zover het voor persoonlijk gebruik is. Voor niet-persoonlijk gebruik, is voorafgaande toestemming door ABUS Kraansystemen noodzakelijk.

5. Aansprakelijkheid
De website is slechts informatief en met de meeste zorgvuldigheid opgesteld, zonder dat daar rechten aan kunnen worden ontleend. ABUS Kraansystemen en alle bij haar betrokken partijen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, die direct dan wel indirect, op enige manier voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend, bijvoorbeeld in het geval van virussen of onbereikbaarheid van de website dan wel in het geval van onjuiste of onvolledige informatie).  

ABUS Kraansystemen maakt gebruik van verwijzingen en hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden niet door ABUS Kraansystemen beheerd. De verwijzingen/hyperlinks worden van te voren gecontroleerd en zijn slechts informatief voor de bezoeker. Abus Kraansystemen aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot (inhoud, gebruik en beschikbaarheid van) deze websites.

ABUS Kraansystemen spant zich in om uw (persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen tegen bijvoorbeeld toegang/gebruik door onbevoegden. ABUS Kraansystemen kan echter, gelet op de aard van internet en de ontwikkelingen op dat gebied, niet instaan voor het volledig beveiligen en beschermen van de (persoons)gegevens. Zij geeft daar geen garanties voor en is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van toegang/gebruik door onbevoegden wordt geleden.

Op (het gebruik van) de website is Nederlands recht ven toepassing.  

6. Vragen
Voor vragen over deze gebruikersvoorwaarden of uw persoonsgegevens die (mogelijk) in het bezit zijn van ABUS Kraansystemen, kunt u contact opnemen via e-mailadres communicatie@abus-kraansystemen.nl

ABUS Kraansystemen B.V.
Merianweg 1-3
3401 MR IJsselstein

Postbus 210
3400 AE IJsselstein

Tel.: +31 30 6868 360
Fax: +31 30 6888 900

info@ABUS-Kraansystemen.nl