EKH


EKH

De zorgplicht ligt bij de werkgever. Hij is verantwoordelijk voor de geschiktheid en blijvende veiligheid van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.

De overheidseisen met betrekking tot keuring en inspectie van hijswerktuigen zijn minimaal. Ze vloeien voort uit de Arbo-wet en de Machinerichtlijn. Zo is onder meer beschreven dat u uw hijswerktuigen minimaal 1x per jaar moet laten keuren door een deskundige. Wie of wat die ‘deskundige’ is, wordt niet aangegeven. Bij een ongeval moet u echter kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. In de door uw branche opgestelde Arbocatalogus of in uw verplichte Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur.

Onze keurmeesters zijn persoonlijk EKH-gecertificeerd en houden zich dus aan alle afgesproken voorschriften en werkwijzen. Zij zijn daardoor aantoonbaar deskundig! U voldoet aan de zorgplicht en kunt in uw Arbocatalogus simpelweg verwijzen naar het cahier bedrijfsvoering: Hijskranen en hijswerktuigen, uitgever SDU (oktober 2007). Door met ABUS Kraansystemen in zee te gaan, voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen.